Tuesday, October 23, 2018

04.56 – மணஞ்சேரி (திருமணஞ்சேரி)


04.56மணஞ்சேரி (திருமணஞ்சேரி)2014-03-22
மணஞ்சேரி (திருமணஞ்சேரி)
------------------
(கலித்துறை - "தானன தான தானன தான தனதான" என்ற சந்தம்)
(சம்பந்தர் தேவாரம் - 1.98.1 - "நன்றுடையானைத் தீயதிலானை நரைவெள்ளேறு")1)
கொங்கலர் சூடும் குழலியொர் பங்கன் குளிராரும்
திங்களைச் சென்னித் திகழ்ந்திட வைத்த திருவாளன்
மங்கையர் மைந்தர் வந்தடி போற்றும் மணஞ்சேரிச்
சங்கரன் அன்பர் தங்களுக் கின்பம் தருவானே.கொங்கு அலர் சூடும் குழலிர் பங்கன் - வாசமலர்களை அணிந்த கூந்தலை உடைய உமையை ஒரு பங்கில் உடையவன்; (கொங்கு - வாசனை);
குளிர் ஆரும் திங்களைச் சென்னித் திகழ்ந்திட வைத்த திருவாளன் - குளிர்ந்த சந்திரனைத் தன் தலைமேல் திகழவைத்த செல்வன்;
மங்கையர் மைந்தர் வந்து அடி போற்றும் மணஞ்சேரிச் சங்கரன் - இளம் பெண்களும் அவர்கள் கணவர்களும் வந்து வழிபாடு செய்கின்ற திருமணஞ்சேரியில் உறைகின்ற சங்கரன்; (௳இந்தன் - மைந்தன் - இளைஞன்); (சங்கரன் - சுகத்தைச் செய்பவன்);
அன்பர் தங்களுக்கு இன்பம் தருவானே - தன் பக்தர்களுக்கு இன்பம் அளிப்பவன் / அளிப்பான்;
(அப்பர் தேவாரம் - 4.32.3 - "நங்களுக் கருள தென்று நான்மறை ஓது வார்கள் தங்களுக் கருளும் எங்கள் தத்துவன்" - நமக்கு அருள் கிடைக்கும் என்னும் உறுதியுடன் நான்மறைகளை ஓதும் அந்தணர்களுக்கு அவ்வாறே அருள் புரியும் தத்துவன்);2)
யாதொரு நேரும் அற்றவன் அங்கை அழலேந்தி
போதொடு வாசப் புகையொடு கண்ணிற் பொழிவோடு
மாதர்க ளோடு மைந்தர்கள் போற்றும் மணஞ்சேரிக்
காதொரு தோடன் கழல்தொழு வார்கள் கவலாரே.யாதொரு நேரும் அற்றவன் - எவ்வித ஒப்பும் இல்லதவன்; (நேர் = ஒப்பு);
அங்கை அழல் ஏந்தி - கையில் தீயை ஏந்துபவன்;
போதொடு வாசப் புகையொடு கண்ணில் பொழிவோடு மாதர்களோடு மைந்தர்கள் போற்றும் - பெண்களும் ஆண்களும் கண்கள் கசியப் பூக்கள், தூபம் இவற்றால் வழிபாடு செய்கின்ற; (போது - பூ); (வாசப் புகை - தூபம்);
மணஞ்சேரிக் காது ஒரு தோடன் கழல் தொழுவார்கள் கவலாரே - திருமணஞ்சேரியில் உறைகின்றவனும் ஒரு காதில் தோட்டினை அணிந்தவனுமான சிவபெருமானது திருவடியைத் தொழும் பக்தர்களது கவலைகள் தீரும்; (கவலார் - வருத்தம் அடையமாட்டார்);3)
தேரினில் ஏறித் திரிபுரம் செற்ற சிலைவில்லான்
ஆரியன் அன்பர் கோரிய வெல்லாம் அருளின்ப
வாரியன் நீல மணிதிகழ் கண்டன் மணஞ்சேரி
நாரியொர் பாலன் பேர்சொலக் காலன் நணுகானே.சிலைவில்லான் - மேருமலையை வில்லாக ஏந்தியவன்; (சிலை - மலை);
ஆரியன் - பெரியோன்; ஆசிரியன்; (திருவாசகம் - சிவபுராணம் - அடி-64 - "பாசமாம் பற்றறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே");
அன்பர் கோரிய எல்லாம் அருள் இன்ப வாரியன் - பக்தர்கள் வேண்டிய எல்லா வரங்களையும் அருள்கின்ற இன்பக்கடல் ஆனவன்; (கோருதல் - விரும்புதல்; வேண்டிக்கொள்ளுதல்); (வாரி - கடல்); (திருவாசகம் - 8.8.2 - "....ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன்விசிறும் பேராசை வாரியனைப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்" - 'ஆசை' என்பது, இங்கு, கருணையின்மேல் நின்றது. வாரியன் - கடலாய் உள்ளவன்.);
நாரி ஒர் பாலன் - பெண்ணை ஒரு பக்கத்தில் உடையவன்; (சம்பந்தர் தேவாரம் - 3.119.6 - "பாதியோர் மாதர் மாலுமோர் பாகர் பங்கயத் தயனுமோர் பாலர்"); (அப்பர் தேவாரம் - 5.98.5 - "கூறே றும்உமை பாகமோர் பாலராய்"); (அப்பர் தேவாரம் - 4.88.1 - "மாலினை மாலுற நின்றான் மலைமகள் தன்னுடைய பாலனை");
நணுகான் - நெருங்கமாட்டான்;4)
பையர வோடு பான்மதி வைத்துப் பகைதீர்த்துத்
தையலொர் பாகம் தாங்கிய கோனைச் சடையானை
மையணி கண்ணர் மாலைகள் பாடு மணஞ்சேரிச்
செய்யனை நாடும் சிந்தையி னார்க்குத் தெளிவாமே.பையரவு - படத்தை உடைய நாகப்பாம்பு;
பான்மதி - பால் மதி - வெண் திங்கள்;
தையல் ஒர் பாகம் தாங்கிய கோனை - உமையை ஒரு பாகமாக உடைய தலைவனை;
மை அணி கண்ணர் - மை தீட்டப்பெற்ற கண்களையுடைய பெண்கள்;
மாலைகள் பாடு - பாமாலைகள் பாடித் துதிக்கின்ற; (பாடுதல் - துதித்தல்); (மாலை - சொல்மாலை; பாமாலை);
செய்யன் - செம்மேனியன்;5)
இண்டைகள் கட்டி இணையடி போற்றும் இணையில்மார்க்
கண்டரைக் காத்துக் காலனைச் செற்ற கரிகாடன்
வண்டமிழ் வாயர் மகிழ்வொடு போற்றும் மணஞ்சேரிக்
கொண்டலங் கண்டன் குரைகழல் போற்றக் குறைபோமே.இண்டை - ஒருவித மாலை;
இணை இல் மார்க்கண்டர் - ஒப்பற்ற மார்க்கண்டேயர்;
காலனைச் செற்ற - இயமனை உதைத்து அழித்த;
கரிகாடன் - சுடுகாட்டில் இருப்பவன்;
வண்டமிழ் வாயர் - வண் தமிழ் வாயர் - தேவாரம் திருவாசகம் பாடும் வாயை உடையவர்கள்;
கொண்டலங் கண்டன் - கொண்டல் அம் கண்டன் - மேகம் போல் அழகிய கண்டத்தை உடையவன்;
குரைகழல் போற்றக் குறை போமே - அப்பெருமானுடைய (ஒலிக்கின்ற கழலை அணிந்த) திருவடியை வழிபட்டால் குறைகள் தீரும்;6)
சிரமலி மாலை திகழ்முடி மீது திரையாறு
விரவிடு கின்ற வேணியி னானை விடையானை
மரமலி சோலை வயல்புடை சூழ்ந்த மணஞ்சேரி
வரதனை வாழ்த்த மங்கலம் மல்கும் மகிழ்வாமே.சிரம் மலி மாலை திகழ் முடிமீது திரைஆறு விரவிடுகின்ற வேணியினானை - தலைமாலை அணிந்த திருமுடியின்மேல் அலைகள் இருக்கும் கங்கை பொருந்துகின்ற சடையானை;
விடையானை - இடப வாகனனை;
மரம் மலி சோலை வயல் புடை சூழ்ந்த மணஞ்சேரி வரதனை - மரங்கள் நிறைந்த சோலையும் வயலும் சூழ்ந்த திருமணஞ்சேரியில் உறைகின்ற வரதனை; (வரதன் - வரம் அருள்பவன்)
வாழ்த்த மங்கலம் மல்கும் மகிழ்வு ஆமே - போற்றி வழிபட்டால், திரு மிகும், இன்புற்று வாழலாம்;7)
தளைகளி லாத தன்மையன் எந்தை தனிநாதன்
வளையொரு கையன் வல்விடம் உண்ட மணிகண்டன்
வளமலி கின்ற வயல்புடை சூழ்ந்த மணஞ்சேரி
இளமதி சூடி இணையடி ஏத்த இடர்போமே.தளைகள் இலாத தன்மையன் - மும்மலக்கட்டு அற்றவன்; (சுதந்திரன்);
எந்தை தனி நாதன் - எம் தந்தை, ஒப்பற்ற தலைவன்; (தனி - ஒப்பில்லாத);
வளைரு கையன் - ஒரு கையில் வளையல் அணிந்தவன் - உமைபங்கன்;
வல்விடம் உண்ட மணிகண்டன் - கொடிய நஞ்சை உண்ட நீலகண்டன்;
வளம் மலிகின்ற வயல் புடை சூழ்ந்த மணஞ்சேரி - வளம் மிக்க வயல் சூழ்ந்த திருமணஞ்சேரியில் உறைகின்ற;
இளமதி சூடி இணையடி ஏத்த இடர் போமே - இளம்பிறையை அணிந்த பெருமானது இரு திருவடிகளைத் துதித்தால் துன்பம் நீங்கும்;8)
அருவரை பேர்த்த அவுணன தாற்றல் அழிவிக்கத்
திருவிரல் ஒன்றைச் சிறிதள விட்ட சிவனெம்மான்
வருமடி யார்கள் மனமகிழ் வெய்து மணஞ்சேரி
எருதமர் ஈசன் இணையடி ஏத்த இடர்போமே.அருவரை பேர்த்த அவுணனது ஆற்றல் அழிவிக்க - கயிலைமலையை பெயர்த்த அரக்கனின் (இராவணனின்) வலிமையை அழிக்க; (சம்பந்தர் தேவாரம் - 1.97.8 - "...அரக்கன் திண்டோள் அழிவித் தானக் காலத்திற்...");
திருவிரல் ஒன்றைச் சிறிது அவு இட்ட சிவன் எம்மான் - திருப்பாத விரல் ஒன்றைச் சிறிதளவே ஊன்றிய சிவன், எம் தலைவன்;
வரும் அடியார்கள் மனமகிழ்வு எய்து மணஞ்சேரி - வந்து வழிபடும் பக்தர்கள் மனத்தில் இன்பம் அடைகின்ற திருமணஞ்சேரியில் உறைகின்ற;
எருது அமர் ஈசன் இணையடி ஏத்த இடர் போமே - இடபத்தை ஊர்தியாக விரும்பும் ஈசனது இரு திருவடிகளைப் போற்றினால் துன்பம் தீரும்;9)
வேணுவை ஏந்தி மேய்த்தவன் வேதன் மிகநேடி
நாணுற ஓங்கு நம்பனை நட்டம் நவில்வானை
வாணுதல் மாதர் மலர்கொடு போற்று மணஞ்சேரித்
தாணுவை நெஞ்சில் தரித்தவர்க் கில்லை தடுமாற்றே.வேணுவை ஏந்தி மேய்த்தவன் - வேணுகோபாலன் - திருமால்; (வேணு - புல்லாங்குழல்);
வேதன் - பிரமன்;
மிக நேடி நாணுற ஓங்கு நம்பனை - அவ்விருவரும் அடிமுடி தேடி நாணும்படி எல்லையின்றி ஓங்கிய சிவனை; (நேடுதல் - தேடுதல்); (நம்பன் - சிவன் திருநாமம் - விரும்பத்தக்கவன்);
நட்டம் நவில்வானை - திருநடம் செய்பவனை;
வாணுதல் மாதர் - வாள் நுதல் மாதர் - ஒளிபொருந்திய நெற்றியை உடைய பெண்கள்;
தாணு - ஸ்தாணு - சிவன் திருநாமங்களுள் ஒன்று;
தடுமாற்று - தடுமாற்றம் - மனக்கலக்கம்;10)
வீண்மொழி பேசும் மிண்டர்கள் என்றும் விரவாதான்
நாண்மலர்ப் பாதன் நங்கையொர் பங்கன் நலம்நாடி
வாண்முக மாதர் வந்தடி போற்று மணஞ்சேரி
நீண்மதி சூடி நினைபவர் நெஞ்சில் நிறைவானே.மிண்டர் - கல்நெஞ்சர்;
விரவாதான் - விரவாதவன்; சேராதவன்; (விரவுதல் - அடைதல்; கலத்தல்); (அப்பர் தேவாரம் - 6.46.8 - "மெய்யானைப் பொய்யரொடு விரவா தானை..."); (அப்பர் தேவாரம் - 6.87.7 - "வெய்யவன்காண் ... மெய்யவன்காண் பொய்யர்மனம் விரவா தான்காண்..." - பொய்யர் மனத்துட் புகாதவன்);
நாண்மலர்ப் பாதன் - புதிதகப் புத்த மலர் போன்ற பாதத்தை உடையவன்;
நங்கைர் பங்கன் - உமைபங்கன்;
வாண்முக மாதர் - வாள் முக மாதர் - ஒளி பொருந்திய முகத்தை உடைய பெண்கள்;
நீண்மதி சூடி - நீள்மதி சூடி - திங்களை அணிந்தவன்;11)
வெண்டிரை ஆரும் வேலையு மிழ்ந்த விடமுண்ட
கண்டனை நெற்றிக் கண்ணனை வீரக் கழலானை
வண்டறை கின்ற வண்பொழில் சூழ்ந்த மணஞ்சேரி
அண்டனை அண்டும் அன்பரை அல்லல் அடையாவே.வெண் திரை ஆரும் வேலை உமிழ்ந்த விடம் உண்ட கண்டனை - வெண்ணிற அலைகள் பொருந்திய கடலான பாற்கடல் உமிழ்ந்த ஆலகால விடத்தை உண்ட நீலகண்டனை;
வீரக் கழலானை - வீரக்கழலை அணிந்த திருப்பாதனை;
வண்டு அறைகின்ற வண் பொழில் சூழ்ந்த மணஞ்சேரி - வண்டுகள் ஒலிக்கின்ற வளம் மிக்க சோலைகளால் சூழப்பெற்ற திருமணஞ்சேரியில் உறைகின்ற;
அண்டனை அண்டும் அன்பரை அல்லல் அடையாவே - சிவபெருமானைச் சரண்புக்க பக்தர்களைத் துன்பங்கள் நெருங்கா; (அண்டன் - சிவன்); (அண்டுதல் - சரண்புகுதல்);அன்புடன்,
வி. சுப்பிரமணியன்பிற்குறிப்பு :
1) யாப்புக் குறிப்பு:
கலித்துறை - "தானன தான தானன தான தனதான" என்ற சந்தம்;
தானன என்ற இடத்தில் தனதன என்றும் வரலாம்;2) சம்பந்தர் தேவாரம் - 1.98.1 -
நன்றுடையானைத் தீயதிலானை நரைவெள்ளேறு
ன்றுடையானை மையொருபாகம் உடையானைச்
சென்றடையாத திருவுடையானைச் சிராப்பள்ளிக்
குன்றுடையானைக் கூறவென்னுள்ளம் குளிரும்மே.3) திருமணஞ்சேரி - (கீழைத் திருமணஞ்சேரி) - தினமலர் தளத்தில் : http://temple.dinamalar.com/New.php?id=273
தேவாரம் ஆர்க் தளத்தில்: http://www.thevaaram.org/thirumurai_1/koil_view.php?koil_idField=222
-------------- --------------

No comments:

Post a Comment